Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти $45.00

Оригинал

Concerto in One Movement for Marimba. piano reduction. Emma Lou Diemer. Marimba sheet music. Percussion sheet music. Piano sheet music. Advanced.

Превод

Концерт в едно движение за маримба. намаляване на пиано. Emma Lou Diemer. Маримба нотни листове. Percussion нотни листове. Пиано музика лист. Напреднал.

Оригинал

Concerto in One Movement for Marimba. piano reduction. composed by Emma Lou Diemer. 1927-. Percussion Ensemble. For Marimba Concerto. marimba. 4.5-octave. piano. Concertos. Medium difficult. Piano reduction. Duration 18. 00. Published by C. Alan Publications. CN.01832. So much music in a single. fast-slow-fast. movement. This concerto should be top priority for the serious marimbist. Perfect for a university concerto competition. perfect for the professional. The marimba part is difficult, but accessible, and the orchestra beautifully complements the soloist. A world-class composer demonstrates the height of her craft with this concerto. Emma Lou Diemer's Concerto in One Movement for Marimba was premiered in its original version March 21, 1991 at Mills College, Oakland, California by the Bay Area Women's Philharmonic with JoAnn Falletta conducting and Deborah Schwartz soloist. It was repeated on March 23 in San Francisco. The concerto was commissioned for the 10th anniversary season of the orchestra. The concerto was also performed April 13 and 14, 1991 by the Santa Barbara Symphony conducted by Varujan Kojian with Deborah Schwartz as soloist. It was recorded in June 2002 by Nathan Daughtrey with the Slovak Radio Symphony conducted by Joel Suben, and this recording is available from the publisher, C. Alan Publications, of Greensboro, North Carolina. In October, 2006, the composer made the wind ensemble version of the concerto, and this version was premiered March 1, 2007 in the Saint Vincent De Paul Church in Albany, New York with Felicity Cashman as soloist and The College of Saint Rose Wind Ensemble conducted by Robert Hansbrough. The instrumentation and general style of the concerto are imbued with the individuality of the tone color and technique of the marimba, reflected in the tremolos and glissandos as well as rhythms and melodic motives that echo or reinforce the ideas expressed by the solo instrument. There are two cadenzas and an extended solo passage for marimba in the slow middle section. In the last cadenza the soloist is joined by the percussion section of the orchestra. The spirit of the work is related somewhat to Vivaldi in its use of floating harmonic rhythms. slow-moving harmonies evolved through figuration. , and bears some harmonic relation to another of the composer's favorite writers of music, Ravel. The dynamic virtuoso, Deborah Schwartz, for whom the work was written, offered excellent editorial suggestions in the writing of the marimba part. The concerto was written to be enjoyed by all concerned, including first and foremost the audience who will hear it for the first time.

Превод

Концерт в едно движение за маримба. намаляване на пиано. съставен от Emma Lou Diemer. 1927 -. Percussion Ensemble. За маримба Concerto. маримба. 4.5-октава. план. Concertos. Medium трудно. Намаляване Piano. Продължителност 18. 00. Публикувана от C. Alan публикации. CN.01832. Толкова много музика в едно. бързо-бавно-бързо. movement. Този концерт трябва да бъде основен приоритет за сериозен marimbist. Перфектен за университетски конкурс концерт. идеален за професионалиста. Частта за маримба е трудно, но достъпен, и оркестъра прекрасно допълва солиста. А от световна класа композитор показва височината на своя занаят с този концерт. Concerto Emma Lou Diemer в едно движение за маримба беше премиерата в оригиналната си версия 21 март 1991 г. При Mills College, Оукланд, Калифорния от Bay Area Женския филхармония с JoAnn Falletta провеждане и Дебора Schwartz солист. Това се повтаря на 23 март в Сан Франциско. Концерта е изготвено специално за 10-ата годишнина сезон на оркестъра. Концерта беше проведено и 13 април и 14, 1991 г. от Санта Барбара с диригент Варужан Kojian с Дебора Schwartz като солист. Той е записан през юни 2002 г. от Nathan Daughtrey с Словашкото радио с диригент Джоел Suben, и този запис е достъпен от издателя, C. Alan публикации, от Грийнсбъро, Северна Каролина. През октомври 2006 г., композиторът направи вятър ансамбъл версия на концерта, и тази версия бе премиерата 1 март, 2007 в Saint Vincent De Paul църква в Albany, New York с Felicity Cashman като солист и Колегията на Saint Rose Вятър Ансамбъл проведено от Робърт Hansbrough. Апаратурата и общия стил на концерта са пропити с индивидуалността на цвета на тонус и техниката на маримба, отразено в tremolos и глисанди както и мелодични ритми и мотиви, които отекват или подсилват идеите, изразени от соло инструмент. Има две каденци и продължителен соло пасаж за маримба в бавното средната част. В последната Cadenza солиста се присъедини от специализираната секция перкусии на оркестъра. Духът на работата е свързано донякъде с Vivaldi в използването на плаваща хармонични ритми. бавно движещи се хармонии еволюирали чрез конфигурация. , И носи някои хармонична връзка с друг от любимите автори на музика, Равел на композитора. Динамичният виртуоз, Дебора Шварц, за когото е написана на работата, предлагана отлични предложения редакционни в писането на маримба част. Концерта е написана, за да се ползва от всички заинтересовани страни, включително и на първо място на публиката, които ще го чуят за първи път.