Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти $40.00

Оригинал

Waltzes, opus 101. 2002. for flute and harp. Thomas Oboe Lee. Flute sheet music. Harp sheet music. Advanced.

Превод

Валсове, опус 101. 2002. за флейта и арфа. Thomas обой Lee. Flute нотни листове. Harp нотни листове. Напреднал.

Оригинал

Waltzes, opus 101. 2002. for flute and harp composed by Thomas Oboe Lee. For Flute, Harp. Baroque Period, Classical Period, Romantic Period, 20th Century, 21st Century. Advanced Intermediate. Score. Published by Thomas Oboe Lee. S0.10482. Program note When Bart Feller asked me to write a work for flute and harp, I immediately came up with the idea of doing a piece made up of waltzes. Why waltzes. Why not. I have been an enthusiastic adult ballet student since the summer of 1988. Dancing to live music, especially the waltz, has been a joy. This hobby of mine has inevitably drawn me to the history of ballet. Some years ago, I wrote a duo, âœDark Angels,â for viola and cello. Apropos of my interest in dance and music, I matched each movement with a danseur of international renown. Nijinsky, Nureyev & Baryshnikov. For this flute and harp work---more delicate and lyrical in its instrumentation---I have decided to bring back from history the four Romantic ballerinas featured in the infamous âœPas de quatreâ divertissement choreographed by Jules Perrot in 1845 and presented at Her Majestyâs Theater in London. Marie Taglioni, Fanny Cerrito, Carlotta Grisi and Lucile Grahn. According to ballet lore, Queen Victoria and Prince Albert were in attendance at the premiere. In Waltzes, opus 101, each ballerina is paired with a movement, or âœwaltz. â The quotation marks indicate that some of these waltzes are pseudo-types---distant relations to the genre. Nevertheless, the triple meter is a dominant feature. The first waltz, âœDream Landscape,â is Marie Taglioni---the original La Sylphide---who was known for her ethereality. The second movement, âœWaltzin,ââ is Fanny Cerrito, who danced with flair, bravura and abandon. The third waltz, âœLullaby,â is Carlotta Grisi, the original Giselle, who âœdanced with a perfection, a lightness, a boldness, a chaste and refined seductiveness â â The last waltz is Lucile Grahn, a proponent of the Bournonville school, who was admired for her âœnatural grace, elevation, suppleness, energy, technical virtuosity and strong mime. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Превод

Валсове, опус 101. 2002. за флейта и арфа, съставен от Томас обой Lee. . Бароковия период, Класически период, романтичния период, 20th Century, 21-ви век. Advanced Междинно. Резултат. Публикувана от Thomas обой Lee. S0.10482. Програма бележка Когато Bart Фелер ме помоли да напиша работа за флейта и арфа, аз веднага дойде с идеята за правене на парче състои от валсове. Защо валсове. Защо не. Аз съм бил ентусиазиран възрастен балет студент от лятото на 1988. Танцуващи музика на живо, особено на валса, е радост. Това мое хоби е неизбежно ме привлече към историята на балета. Преди няколко години, аз написах дуо, âœDark Angels, â за виола и виолончело. Апропо на моя интерес към танци и музика, аз съвпадащи всяко движение с danseur с международна известност. Нижински, Nureyev. За тази флейта и арфа работа --- по-деликатен и лиричен в своята апаратура --- Аз съм решил да се върне от историята на четири Романтични балерини, поместени в скандален âœPas де quatreâ дивертисмент хореография от Жул Perrot през 1845 година и се представят на Нейно Majestyâs театър в Лондон. Marie Taglioni, Фани Cerrito, Карлота Grisi и Люсил Grahn. Според балет ерудиция, кралица Виктория и принц Албърт били присъства на премиерата. В Валсове, опус 101, всяка балерина е свързан с движение, или âœwaltz. â кавички показват, че някои от тези валсове са псевдо-типове --- далечни отношения към жанра. Независимо от това, тройната м е с господстващо черта. Първият валс, âœDream ландшафта, А е Marie Taglioni --- оригиналния La Sylphide --- който е бил известен за нея ефирност. Вторият движение, âœWaltzin, AA е Фани Cerrito, който танцува с нюх, Bravura и да се откаже. Третият валс, âœLullaby, А е Карлота Grisi, оригиналната Жизел, които âœdanced със съвършенство, а лекотата, с дръзновение, целомъдрен и изискан съблазнителност â â Последният валс е Люсил Grahn, привърженик на училището Bournonville, който е бил възхищавал за âœnatural нея благодат, кота, гъвкавост, енергия, техническа виртуозност и силен мим. Digital Print е лицевата музика лист достъпно по всяко време, навсякъде. Просто покупка, печат и възпроизвеждане. Вижте вашата музика онлайн лист у дома, в училище, на работа или където и да имате компютър, свързан към интернет. Използвайте нашата IPAD приложение, за да видите вашата цифрова музика лист по време на път. С Digital Print, можете да отпечатате вашата цифрова музика лист веднага след закупуването му, или да изчакате, докато неговата удобен. И нашата инсталация на софтуер е лесно - ние ще ви преведе през прости стъпки, за да се уверете, че имате Adobe Flash Player, Adobe AIR и лист Music Plus AIR приложения.