Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти $3.25

Оригинал

Life is not a Garden. SSAA. Elizabeth Alexander. Choir sheet music. Piano Accompaniment sheet music. Intermediate.

Превод

Животът не е Garden. SSAA. Elizabeth Alexander. Хор нотни листове. Съпровод на пиано музика лист. Междинен.

Оригинал

Life is not a Garden. SSAA. composed by Elizabeth Alexander. For Women's Chorus and Piano. SSAA choir and piano. Community Chorus, Concert Music. Hope, Dreams, Hardship, Secular, Choral. Moderate. Octavo. Text language. English. Duration 6 minutes. Published by Seafarer Press. SF.SEA-064-01. With Text language. English. Hope, Dreams, Hardship, Secular, Choral. For singers courageous enough to embrace a complex view of the world, "Life Is Not a Garden" offers a perspective both upbeat and real. With a hard-edged Latin groove, blues-inflected melody lines, and moments of hymn-like sweetness, this visionary song overflows with hope, determination and compassion. Commissioned by MUSE. Catherine Roma artistic director. Cincinnati, OH. Commissioned with funding from the Jerome Foundation Composers Commissioning Program Text. Life is not a garden, sunny and bright, Life is not an endless twinkle star night, Life is not a mountain towering high, With its spire climbing higher 'til it meets the sky. Life is not a gentle flowing stream, And no matter what the song says. Life is not a dream. For in the world that I know, there are bitter winds that blow, And the mountains are blocking the way I need to go. There are storms, there is rain, there is trouble, there is pain. There's no doubt about it. some days I could do without it. Chorus. Life is not a garden, sunny and bright, Life is not an endless twinkle star night, Life is not a mountain towering high, With its spire climbing higher 'til it meets the sky. Life is not a gentle flowing stream, And no matter what the song says. Life is not a dream. For in the world where I live, there is so much to forgive, And so many take more than they intend to give. The unknown turns to fear, growing stronger year by year. Then one day it's hatred. It can get so complicated. Life is not a garden, an Eden to behold, But that doesn't mean that everything is hard and barren and cold. At any time or place a tiny miracle can bloom, In a crowded city or a lonely room. Find a place in the stillness of your heart, A wilderness where something green can start to make a home. Keep it safe and keep it warm, Keep it sheltered from each passing storm. Let its young and tender form remind you. There is beauty, there is splendor yet unseen, deep within, still asleep, Slender and rare, but always there. For as our journeys unfold, there are many hands to hold, And the people who love us are worth their weight in gold. Though many tears grow from pain, some flow with joy we can't explain - A garden it's not, but it's the only world we've got. Life is not a garden, row after row, But nobody can tell me that my seeds won't grow, I plant them in my home, and I plant them in the street, I plant them in the heart of every stranger I meet. Life is not a garden, sunny and bright, Life is not an endless twinkle star night, Life is not a mountain towering high, With its spire climbing higher 'til it meets the sky. Life is not a gentle flowing stream - But even though it is a mighty far cry From the garden and the mountain and the starry sky, I'm gonna keep working to make this world that dream. Copyright 2005 by Elizabeth Alexander. All rights reserved.

Превод

Животът не е Garden. SSAA. съставен от Елизабет Александър. За Chorus жените и пиано. SSAA хор и пиано. Chorus Общността, Концерт Music. Надявам се, Dreams, Hardship, светска, хорово. Умерен. Осми. Език на текста. Английски. Продължителност 6 минути. Публикувана от моряците Press. SF.SEA-064-01. С Текст език. Английски. Надявам се, Dreams, Hardship, светска, хорово. За певци достатъчно смели, за да прегърне сложен възглед за света, "Животът не е Garden" предлага перспектива както оптимистичен и реален. С твърд остриета Латинска бразда, блус-спрягат мелодия линии и моменти на химновото сладост, този мечтател песен залято с надежда, решителност и състрадание. Поръчано от MUSE. Catherine Roma художествен ръководител. Cincinnati, OH. Поръчано с финансиране от Фондация Джером композитори в експлоатация Program Текст. Животът не е градина, слънчев и светъл, животът не е безкраен блестят звезди нощ, Животът не е планина извисява, Със своя шпиц изкачвали нагоре по-рано тя отговаря небето. Животът не е лек прелял поток, И без значение какво се пее в песента. Животът не е сън. Защото в света, че аз знам, там са горчиви ветрове, които духат, а планините са блокирали пътя трябва да отида. Има бури, няма дъжд, няма проблеми, има болка. Няма съмнение за това. някои ден бих могъл да направя, без да го. Припев. Животът не е градина, слънчев и светъл, животът не е безкраен блестят звезди нощ, Животът не е планина извисява, Със своя шпиц изкачвали нагоре по-рано тя отговаря небето. Животът не е лек прелял поток, И без значение какво се пее в песента. Животът не е сън. Защото в света, където живея, има толкова много да прощава, и толкова много да отнеме повече от намерението си да даде. Непознатият се превръща да се страхуват, все по-силно с всяка година. Тогава един ден, че е омраза. Той може да получи толкова сложно. Животът не е градина, Eden, за да гледаш, но това не означава, че всичко, което е трудно и безплодна и студена. По всяко време или място една малка чудо могат да цъфтят, в претъпкан град или самотна стая. Намерете място, в тишината на сърцето си, в пустиня, където нещо зелено може да започне да се направи у дома. Пази го и го пазят топло, Дръжте го защитена от всеки изминал буря. Нека неговата млада и нежна форма ви напомня,. Има красота, има блясък все още невидим, дълбоко навътре, още спи, строен и рядко, но винаги има. Защото, както нашите пътувания развивам, има много ръце, за да притежават, както и хората, които ни обичат, са на стойност теглото си в злато. Въпреки, че много сълзи растат от болка, някои тече с радост ние не може да обясни - A градина не е, но това е единственият свят, че имаме. Животът не е градина, ред след ред, но никой не може да ми каже, че моите семена няма да растат, да ги засадят в дома ми, и аз ги засадят на улицата, аз ги засадят в сърцето на всеки непознат срещам. Животът не е градина, слънчев и светъл, животът не е безкраен блестят звезди нощ, Животът не е планина извисява, Със своя шпиц изкачвали нагоре по-рано тя отговаря небето. Животът не е лек прелял поток - Но въпреки че е силен далеч от градината и планината и на звездното небе, аз ще продължа да работя, за да направим този свят по този сън. Copyright 2005 г. от Елизабет Александър. Всички права запазени.