Инструменти
Ensembles
Genres
Композитори
Изпълнители

Ноти $3.99

Оригинал

Welcome to the Choir - SATB Choir Score. Chris Lawry. Choir sheet music. Intermediate.

Превод

Добре дошли в хор - SATB Choir рейтинг. Chris Lawry. Хор нотни листове. Междинен.

Оригинал

Welcome to the Choir - SATB Choir Score composed by Chris Lawry. For Choir,SATB. 21st Century,Repertoire,Secular. Intermediate. Individual Part,Octavo,Sheet Music Single. Moonhouse Music #HBM13011. Published by Moonhouse Music. S0.18280. Welcome to the Choir is a quirky, fun concert piece for a cappella SATB choir written in 2013 by UK composer Chris Lawry and commissioned by Parkrose High School PHS Choir, Lesley Bossert and the Parkrose Educational Foundation. It received its US. World premier by the choir in April 2014 and the UK premiere, by the Harlequin Chamber Choir, in May 2014. The piece is a fantastic, descriptive, concert opener, and is dedicated to the past, present and future students of Parkrose 'may your singing serve as a healing element to the realities of life, giving you lifelong friendships and show you the importance of beauty in our lives through music'. The piece features descriptive elements from each section of the choir, 'bass line on beat' 'tenor rhythm off beat' 'soprano melody' alto harmonies, homophony, polyphony, melismatic singing, a great show piece to introduce the choir at concerts and shows. Much can also be made of the theatrical elements of the piece. at the conductor's discretion. The recording is a temporary computerised fix until the commissioning choir have finalised their recording of the piece later in 2014. words below. , sounds odd computerised but sounds incredible live. WORDS. Basses. Let's start with the bass line. On beat. repeated. Tenors. and add in a tenor rhythm. Off beat. Sopranos. Now for soprano melody. beautiful melody, soprano melody. Altos. But don't forget the altos who can turn a melody, into harmony. SA. Melody and Harmony. STOP. All. We sing in homophony, ah. Homophony, ah. From minor to major, and changing the key. To sing in polyphony, polyphony, melismatic polyphony. Welcome to the choir. x5. The recording is by the Izhevsk Choir conducted by Lev Nakariakov. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Превод

Добре дошли в хор - SATB хор рейтинг, съставен от Chris Lawry. За хор, SATB. 21-ви век, Репертоар, светска. Междинен. Индивидуална част, Октаво, Sheet Music Single. Moonhouse Music # HBM13011. Публикувана от Moonhouse Music. S0.18280. Добре дошли в хор е странно, забавно Концертна пиеса за акапелно SATB хор написана през 2013 г. от UK композитор Крис Lawry и поръчано от Parkrose гимназия PHS хор, Лесли Bossert и образователна фондация Parkrose. Тя получи своята US. World премиер от хор през април 2014 г. и премиерата UK, като камерен хор Harlequin, май 2014. Парчето е фантастично, описателно, концерт отварачка, и е посветена на миналото, настоящето и бъдещето на учениците от Parkrose може пеенето си служат като лечебен елемент към реалностите на живота, който ви през целия приятелства и да ви покаже, че е важно за красота . Парчето се отличава описателни елементи от всяка точка на хора, бас линия на бийт '' тенор ритъм на разстояние ритъм '' сопран мелодия Alto хармонии, Хомофония, полифония, melismatic пеене, страхотно шоу парче да въведе хорът на концерти и спектакли. Много може да се направи на театрални елементи на парче. По преценка на диригентския. Записът е временно компютъризирана Fix до въвеждане в експлоатация хор са финализирани им запис на парчето по-късно през 2014 г.. думи отдолу. , Звучи странно компютъризирана но звучи невероятно живо. ДУМИ. Бас. Да започнем с бас линия. На бийт. повторен. Тенорите. и се добавя в тенор ритъм. Off ритъм. Sopranos. Сега за сопран мелодия. красива мелодия, сопран мелодия. Altos. Но не забравяйте за Altos, които могат да превърнат една мелодия, в хармония. SA. Melody и Harmony. STOP. Всички. Ние пеем в Хомофония, ах. Хомофония, ах. От малки до мажор, както и промяна на ключа. За да пее в полифония, полифония, melismatic полифония. Добре дошли в хор. x5. Записът е от Izhevsk с диригент Lev Nakariakov. Digital Print е лицевата музика лист достъпно по всяко време, навсякъде. Просто покупка, печат и възпроизвеждане. Вижте вашата музика онлайн лист у дома, в училище, на работа или където и да имате компютър, свързан към интернет. Използвайте нашата IPAD приложение, за да видите вашата цифрова музика лист по време на път. С Digital Print, можете да отпечатате вашата цифрова музика лист веднага след закупуването му, или да изчакате, докато неговата удобен. И нашата инсталация на софтуер е лесно - ние ще ви преведе през прости стъпки, за да се уверете, че имате Adobe Flash Player, Adobe AIR и лист Music Plus AIR приложения.